عموما بودجه های تبلیغاتی برای اطلاع رسانی در رابطه با یک محصول به مصرف کنندگان بالقوه صرف می شود و شاید بتوان گفت بزرگترین محل برای انجام این کار در آمریکا مسابقات لیگ فوتبال ملی یا همان سوپر بول باشد. شرکت هایی که فضا یا زمان تبلیغاتی در طی اینمسابقات خریداری می کنند از توان بالقوه ای برای توسعه رسایی پیام تبلیغاتی خود برخوردارمی شوند، خصوصا اگر پیام و تبلیغ آنها سر و صدا کند و در مورد آن صحبت های زیادی شود.پس شکی نیست که شرکت های بسیاری خواهان استفاده از این فرصت های تبیلغاتی در این زمانباشند و هزینه های زیادی برای آن صرف کنند. با این وجود به نظر می رسد که این تبلیغات تنهازمانی از اثربخشی بالایی برخوردار خواهند شد که مخاطبین این بازی ها یا این تبلیغات بخشعمده ای از مشتریان این قبیل کالا ها یا محصولات تبلیغ شده را تشکیل دهند، در غیر اینصورتصرف چنین هزینه هایی توجیه ندارد.

در حالیکه برخی از مصرف کنندگان کالاهای لوکس – کالاهایی که از طریق مصرف‌گراییخودنمایانه یا مصرف‌گرایی به قصد تمایز نشان از موقعیت اجتماعی بالای مصرف کننده دارد (مثل
مرسدس بنز، گوچی، جگوار، رولکس) – بطور حتم از بیننده های مسابقات سوپر بول آمریکاهستند، اما بدون شک این افراد باید درصد اندکی از بیننده های این مجموعه مسابقات را
تشکیل دهند. چرا شرکت هایی که چنین کالاهای با ارزش و گران قیمتی را می فروشند، بودجهخود را برای تبلیغات با هدف بیننده هایی صرف می کنند که استطاعت خرید آن کالاها را ندارند؟چرا مثلا بودجه خود را صرف تبلیغ در رسانه ها یا محل هایی نمی کنند که بیننده آنها تنها شاملآن یک درصد خریدار محصولات آنها می شود؟ مثلا روزنامه وال استریت ژورنال، بارون یا … .

پاسخ این تنقاض آشکار در تبلیغات و استطاعت خرید مخاطب چیست؟

پاسخ این تناقض آشکار این نیست که بازاریابان این قبیل کالاها از کاری که انجام می دهندآگاهی و اطلاع ندارند، بلکه واقعیت این است که ماهیت کالاهای لوکس اینگونه می طلبد کهارزش آنها به اطلاع همه برسد، حتی آنهایی که در طول زندگی خود هرگز توان و قدرت خرید آنکالاها را ندارند. مصرف‌گرایی خودنمایانه تنها زمانی اثربخشی خودش را دارد که بصورت آشکارصورت پذیرد و در واقع کالاهای لوکس را به نوع خاصی کالاهای اجتماعی تبدیل کند. اگر کسینداند که مثلا یک خودرو بنتلی معرف چه چیزی است، آنگاه استفاده کردن از آن در میان اجتماعچه کارکردی می تواند داشته باشد؟

برنامه های معروف اصولا برای مدیران بازاریابی و تبلیغات هزینه های بیشتری را به ازاء هر بینندهموجب می شوند، چرا که بهتر از برنامه یا فرصت دیگری ایجاد دانش و درک مشترک نسبت بهیک موضوع یا موقعیت خاص می کنند. هر چیزی تنها زمانی می تواند نشان ازموقعیت برتر و بالاکاربر آن باشد که دیگران از ارزش بالای آن آگاه باشند، و بدانند که دیگران می دانند، بدانند کههمه می دانند که همه می دانند که همه می دانند و … که آن چیز موجب تمایز کاربر از دیگرانمی شود. از این رو این مسئله اهمیت بسیار زیادی دارد که کالاهای لوکس چنان با ارزش دراذهان آن بخش هایی از بازار که استطاعت تهیه کردن آن را ندارند نیز جا افتاده باشد.

منبع: https://www.ibazaryabi.com